STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 

CELE KOŁA NAUKOWEGO
Cele i sposoby działalności koła są określone w statucie koła, który został zatwierdzony 28.11.2005 roku przez prorektora ds. studenckich Akademii Pedagogicznej- dr hab. Mariana Zakrzewskiego, prof. AP.
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.

DOROBEK NAUKOWY
Redagowanie i wydawanie czasopisma studenckiego – „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej”
Współpraca naukowa z Fundacją „Przyjaciel” w Warszawie.
Stałe publikowanie przez członków koła artykułów w czasopiśmie -„Przyjaciel” przeznaczonym dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
Organizowanie spotkań w klubie studenckim Bakałarz- cykl filmów i referatów dotyczących osób niepełnosprawnych, pt.:„Przełamując fale niezrozumienia”.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Cykliczne organizowanie Krakowskich Mikołajek Integracyjnych dla Młodzieży Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej z krakowskich szkół specjalnych. Spotkania te mają na celu integrację młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Organizowanie wolontariatów w różnych placówkach oświatowych, wychowawczych i rehabilitacyjnych, współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie celów statutowych koła (np. Oddziałem Małopolskim PZG w Krakowie)

PODSUMOWANIE
Patrzymy optymistycznie w przyszłość, by nadal pomagać dzieciom niepełnosprawnym i dla nich podejmować inicjatywy społeczne oraz naukowe.
Pamiętamy słowa M.Grzegorzewskiej – „nie ma kaleki, jest człowiek”.

Comments are closed.