wczesne wspomaganie rozwoju

WIEDZA:

 • Z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii – przede wszystkim rozwoju człowieka od okresu prenatalnego do adolescencji, ponadto psychologii klinicznej dziecka, psychopatologii oraz podstaw anatomii i fizjologii układu nerwowego człowieka
 • O potencjale i ograniczeniach rozwojowych dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • O uwarunkowaniach, metodach i różnych formach wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością w okresie dzieciństwa

Z zakresu nowych technologii, regulacji prawnych dotyczących osób

 

 • niepełnosprawnych oraz alternatywnych metod komunikacji, które  wspomagają komunikowanie się i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością

PREDYSPOZYCJE:

 • Wysoki poziom empatii i tolerancji wobec odmienności
 • Otwartość na ludzi oraz nowe doświadczenia
 • Szeroko pojęta kreatywność
 • I musisz być po prostu FAJNY :)

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz  zaburzeń rozwoju  o podłożu organicznym, psychicznym i społecznym
 • Prowadzenia obserwacji i diagnozowania dzieci z niepełnosprawnością
 • Organizacji procesu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Samokształcenia w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy

 

RYNEK   PRACY:

 • Ośrodki wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Inne placówki organizujące działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

- przedszkola

- szkoły podstawowe

- publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Comments are closed.