terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

WIEDZA:

 • Z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii – przede wszystkim rozwojowej i klinicznej, psychopatologii oraz podstaw anatomii i fizjologii układu nerwowego człowieka
 • O potencjale i ograniczeniach rozwojowych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • O uwarunkowaniach, metodach i różnych formach pracy pedagogiczno-terapeutycznej
 • Z zakresu nowych technologii, regulacji prawnych dotyczących osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

 

 

PREDYSPOZYCJE:

 • Wysoki poziom empatii i tolerancji wobec odmienności
 • Otwartość na ludzi oraz nowe doświadczenia
 • Szeroko pojęta kreatywność
 • I musisz być po prostu FAJNY :)

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

I REWALIDACJA INDYWIDUALNA

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka oraz  zaburzeń rozwoju  o podłożu organicznym, psychicznym i społecznym
 • Prowadzenia obserwacji i diagnozowania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Organizacji procesu terapii lub rewalidacji osób o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Dobierania i wykorzystywania materiałów, metod pracy i wszelkich środków w celu efektywnego realizowania działań rewalidacyjnych, terapeutycznych, a także opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
 • Samokształcenia w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy

 

 

RYNEK   PRACY:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przedszkola i szkoły ogólnodostępne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne

 

 

Comments are closed.