S.Olszewski

OLSZEWSKI SŁAWOMIRPosiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika,
rok nadania 2002

tytuł rozprawy doktorskiej Percepcja własnej przestrzeni życiowej a zachowania agresywne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony  od .1992 r.

Prowadzone w roku akademickim 2015/16 zajęcia dydaktyczne:

Diagnoza w procesie rehabilitacji
Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
Seminarium dyplomowe

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy koncentruje się wokół zagadnień dotyczących problematyki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, przejawów i uwarunkowań percepcji własnej przestrzeni życiowej, zachowań agresywnych dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a także tożsamości pedagoga specjalnego.

Wybrane publikacje:

Dla kogo integracja? (współautor: Katarzyna Parys), w: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 2. Konteksty teoretyczne, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 205-212, ISBN 83-7299-243-6

Próba oceny funkcjonowania i skuteczności kształcenia integracyjnego. Przegląd literatury przedmiotu; w: Dyskursy pedagogiki specjalnej 4. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 236-240, ISBN 83-7299-392-0

Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  kontekście zachowań agresywnych, Prace Monograficzne nr 404, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, ISBN 83-7271-315-4 (s.318)

Zachowania agresywne u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w: Powstrzymać agresję u progu szkoły, red. J.Danilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 73-84, ISBN 83-233-1979-0

Sytuacja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Opinie przedstawicieli samorządu terytorialnego; w: Pedagogika Specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej, red. T. Żółkowska, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2007, s. 633-638, ISBN 978-83-60065-78-5

Oblicza oceniania zewnętrznego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (współautor: Katarzyna Parys); w: Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. T. Żółkowska, M.Wlazło, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2008, s. 435-443, ISSN 1897-1857, ISBN 978-83-751808-1-7

Przygotowanie osób zdiagnozowanych jako upośledzone umysłowo w stopniu lekkim do wejścia na otwarty rynek pracy; w: Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia, red. R.Gerlach, A.Kulpa-Puczyńska, R.Tomaszewska-Lipiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 204-210, ISBN 978-83-7096-656-0

Praca z dzieckiem agresywnym; w: Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością, red. B.Oszustowicz, V.Lechta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 184-192, ISBN 978-83-7271-523-4

Ewolucja poglądów na temat kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce (współautor: Katarzyna Parys), Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy. Teoretyczne i metodologiczne konteksty pedagogiki specjalnej (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego), nr 1/2009, s. 103-112, ISSN 2080-9476

Wzorzec pedagoga specjalnego w oparciu o teksty publikowane na łamach „Szkoły Specjalnej” w latach 1958 – 2009 (współautor: Katarzyna Parys); w: W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T.Żółkowska, L.Konopska, Wydawnictwo PG, Szczecin 2009, s. 197-202, ISBN 978-83-60903-83-4

Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością (współautorki: Katarzyna Parys, Małgorzata Trojańska), Prace Monograficzne nr 612, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ISBN 978-83-7271-717-7 (s.264)

Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych (współautor: Katarzyna Parys), Pedagogika Szkoły Wyższej, 1/2013, s. 11-31, ISSN 2083-4381.

 

Comments are closed.