M.Pasteczka

MAGDALENA PASTECZKA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Magister pedagogiki specjalnej

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
Zatrudniona od 1.X.2013 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

tyflopedagogika,

andragogika specjalna,

metodyka wychowania i nauczania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,

metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Dorobek naukowy
Publikacje:

-       „Kvalita života žien so strednou mentálnou retardáciou v kontexte normalizačno-integračného modelu rehabilitácie. Štúdium individuálnych prípadov” (Jakość życia kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w kontekście normalizująco-włączającego modelu rehabilitacji – studium indywidualnych przypadków), Zborník z medzinárodnej konferencie „Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvťažných vied“, Univerzita Komenského, Bratislava 2013

-       „Organizacje samopomocowe jako forma wsparcia dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin”, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis (172), Studia Paedagogica IV, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2015

 

Comments are closed.