A.Michalczyk

ANNA MICHALCZYK

Posiadane stopnie i tytuły naukowe: Magister pedagogiki specjalnej

Data i forma zatrudnienia w Uczelni: Zatrudniona od 1.X.2013 r. na podstawie umowy o pracę

Ukończone kierunki studiów:

- surdopedagogika (pedagogika rewalidacyjna)

- logopedia

-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- terapia pedagogiczna

Ukończone szkolenia i kursy:

- SJM – I, II stopień

- Kurs Komunikacji Alternatywnej MAKATON I, II stopień

- „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki” KLANZA

- Muzykoterapia

- Logorytmika

- Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

- pedagogika/animacja zabawy, pedagogy of play (ERAZMUS)

- metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w ośrodkach specjalnych,

- muzykoterapia,

- muzyka z metodyką,

- metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabosłyszących

Dorobek naukowy (udział w konferencjach):

2017 „Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli i pedagogów specjalnych, chorobą cywilizacyjną XXI wieku? Teoretyczne i praktyczne implikacje zjawiska.”, Współpraca, Dialog, Profesjonalizm w Edukacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2015   „Rola Internetu w życiu i funkcjonowaniu osób niesłyszących, niewidomych, z lekką niepełnosprawnością intelektualną i nieprzystosowanych społecznie”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka i Biznes-razem dla potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi”, Kraków

2015 „Postawy matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym”, I Interdyscyplinarna Konferencja Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Myślenice

2014 „Wartości w pracy pedagoga”, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec wyzwań współczesności”, Bochnia

Wybrane publikacje:

  1. „Neurobiologiczne mechanizmy nabywania systemu językowego” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Paedagogica VII 2016, ISSN 229-2103, str. 28-40
  2. „Człowieczeństwo młodego pedagoga specjalnego w oczach Marii Grzegorzewskiej” Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej, nr 10, czerwiec 2017, ISSN 2300-6463, str. 107 – 124
  3. Opóźniony rozwój mowy i jego wpływ na rozwój dziecka : studium przypadku chłopca z ryzykiem dysleksji , Logopedia Silesiana. – 2016, nr 5, s. 395-415
  4. „Funkcjonowanie dziecka z epilepsją w przestrzeni szkolnej” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. – 2015, z. 4, s. 78-84
  5. „Rola i działanie placówek integracyjnych w obliczu oczekiwań rodziców dziecka z niepełnosprawnością” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. – 2014, Z. 3, s. 86-96
  6. „ System kształcenia nauczycieli a ryzyko wypalenia zawodowego – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej,  nr 6/2013″.

Comments are closed.