M.Masłowska

MONIKA MASŁOWSKA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Magister pedagogiki specjalnej, specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie  rozwoju

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
Zatrudniona od 1.X.2013 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Diagnoza w procesie rehabilitacji- ćwiczenia audytoryjne

Diagnoza funkcjonalna- ćwiczenia audytoryjne

Metodyka kształcenia uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną- ćwiczenia praktyczne

Dorobek naukowy

  • 2015   „Rola Internetu w życiu i funkcjonowaniu osób niesłyszących, niewidomych, z lekką niepełnosprawnością intelektualną i nieprzystosowanych społecznie”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka i Biznes-razem dla potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi”, Kraków
  • 2015 „Postawy matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym”, I Interdyscyplinarna Konferencja Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Myślenice
  • 2014 „Wartości w pracy pedagoga”, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec wyzwań współczesności”, Bochnia
  • 2014 „Wspieranie uczniów w zakresie przystosowania społecznego”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych-między zmianą faktyczną a pozorowaną”, Ustroń

Publikacje

  • Wspieranie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ich osiągnięć szkolnych z matematyki [w:] Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T 3.1 / pod red. Grażyny Guni i Danuty Baraniewicz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014
  • Postawy rodzicielskie matek a zachowania przystosowawcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. – 2015, z. 4, s. 55-65
  • Wspieranie uczniów w zakresie przystosowania społecznego [w:] Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3/2015

Comments are closed.