J.Kotowicz

JUSTYNA KOTOWICZPosiadane stopnie i tytuły naukowe:
Doktor, magister pedagogiki rewalidacyjnej (specjalnej), specjalność: surdopedagogika
Magister filologii romańskiej, specjalność: nauczycielska

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
Zatrudniona od 1.X.2012 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Metodyka kształcenia uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem

Pedagogika specjalna-surdopedagogika

Metodyka wychowania słuchowego

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu

Terapia osób z niepełnosprawnością słuchu

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

 

Dorobek naukowy

Członkowstwo w zespołach badawczych i stowarzyszeniach

  • 2010- teraz

Członek Langusty, laboratorium języka i dwujęzyczności, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • 2013-teraz

Członek Stowarzyszenia Lingwistyki Języka Migowego, Sign Language Linguistic Society

Stypendia

•  1.09.2014- 31.01. 2015

Stypendystka w ramach projektu  programu Focus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – tytuł projektu: Jak dwujęzyczność wpływa na elastyczność systemu poznawczego? Podłoże mózgowe i wpływ na kategoryzację społeczną; kierownik projektu: dr Zofia Wodniecka

praca w projektach badawczych

  • 2012- teraz

Dwujęzyczność dwumodalna słyszących dzieci głuchych rodziców- aspekt językowy i poznawczy. Współpraca Langusty  (laboratorium języka i dwujęzyczności, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Pracowni Lingwistyki Migowej (Uniwersytet Warszawski)

  • 2013-2014 (czerwiec)

Osiągnięcia szkolne uczniów 11-12 letnich uczniów oraz ich funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne. Projekt prowadzony przez prof. Marię Kielar- Turską we współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie.

  • 2012

Przeprowadzanie testów z dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach projektu BISLI COST ACTION (badania nad specyficznymi zaburzeniami językowymi u dzieci dwujęzycznych)

Publikacje

Kotowicz J.(2015), Sign language acquisition from different points of view, General and Professional Education, 1, s. 26-36.

Kotowicz J. (2014), W jaki sposób można wspomagać rozwój umiejętności podzielania uwagi głuchego dziecka słyszących rodziców?,  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, UP, Kraków, s. 97-110.

Kotowicz J. (2013), Proces czytania głuchych, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych,tom LXVI,  PAN Oddział Kraków, UP, Warszawa, Kraków, s. 173-184.

Kotowicz J. (2013), Sprawozdanie z International Workshop on Bilingualism and Cognitive Control, Uniwersytet Jagielloński, Psychologia rozwojowa, 18(4). s.123-130.

Kotowicz J. (2013), Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: SLI – Specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, prognoza, interwencja, Warszawa, 5–8 lipca 2012 roku, Psychologia Rozwojowa, 18 (1), s. 115–118.
Kotowicz J.(2012), O potrzebie wykorzystania komiksu w nauczaniu dzieci niesłyszących, [w:] Guzy A., Krzyżyk D., Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce, s. 83-93.
Kotowicz J. (2011), Recenzja Sign Bilingualism: Language development, interaction, and maintenance in sign language contact situations, Carolina Plaza-Pust, Esperanza Morales López (red.), John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, Psychologia Rozwojowa,  16 (1), s. 105-108.
Kotowicz J. (2011), Kształcenie zawodowe młodzieży niesłyszącej we Francji w szkolnictwie specjalnym, [w:] Gajdzica Z., Bełza M., Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec. s. 120-128.

 

Comments are closed.