J.Zielińska

ZIELIŃSKA JOLANTA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika
rok nadania 1994 rok

tytuł rozprawy doktorskiej „Zastosowanie metod wizualizacji mowy w nauczaniu i diagnostyce dzieci z wada słuchu”

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauki humanistyczne
dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika  rok nadania 2006 rok

tytuł rozprawy habilitacyjnej „Diagnoza i terapia sprawności ortofonicznej dzieci z uszkodzeniem słuchu wspomagane technika komputerową”

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od  01.10.1981 roku na podstawie umowy o prace

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką;: wykład, ćwiczenia,

Metodologia badan w pedagogice specjalnej: wykład, ćwiczenia,

Pedagogika specjalna: wykład,

Seminarium magisterskie; ćwiczenia.

Dorobek naukowy

W pracy naukowej łączenie wiedzy pedagogicznej i technicznej w zakresie wykorzystania techniki komputerowej w surdopedagogice, logopedii i audiologii, głównie w diagnozie i terapii głosu i mowy dźwiękowej. Zastosowaniem komputerów w procesie szeroko rozumianej rewalidacji i edukacji dzieci niesłyszących, kształtowanie ich kompetencji komunikacyjnych i językowych, przy wykorzystaniu komputerowych rozwiązań zarówno sprzętowych, jak i programowych. W latach 1994 -2006, czyli po doktoracie dorobek naukowy to ponad 70 publikacji (11 w języku angielskim), w tym 3 monografie, 23 rozdziały w książkach, 19 artykułów w czasopismach oraz 25 publikacji  o charakterze materiałów konferencyjnych. Dorobek naukowy po habilitacji, czyli od 2006 roku to 76 publikacji (8 w języku angielskim), w tym 1 monografia, 3 książki pod redakcją, 44 rozdziały w książkach, 23 artykuły w czasopismach oraz  4 publikacje  o charakterze materiałów konferencyjnych.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

1.”Diagnoza i terapia sprawności ortofonicznej dzieci z uszkodzeniem słuchu wspomagane techniką komputerową”, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004, ISSN 0239-6025, ISBN 83-7271-270-0

2.„Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym”, seria wydawnicza Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, ISBN 83-7441-111-2

3.„Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących”, seria wydawnicza Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, ISBN 83-7441-110-4

4. „Metody obrazowania pracy mózgu w perspektywie pedagogiki specjalnej – wybrane zagadnienia”,

Wyd. Naukowe UP, Kraków 2015, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-951-5.

5. “Effectiveness of classical chordoctomy in the treatment of cancer of the glottis”,  [w:] „AURIS NASUS LARYNX”, International Journal 1997, lista fildelfijska, współautor Modrzejewski M., Olszewski E., Stręk P., udział 50%, s.59-66.

6.,,The role % irregularity in electroglottographic assessment of laryngeal phonatory function in patients with vocal fold paresis–preliminary report”, [w:] .„Journal of Medical Informatics & Technologies” vol. 2”, Dept. of Electronics & Computer Systems University of Silesia, November 2001, współautor Zagólski O., Kulinowski W., udział 50%, s. 33-37.

7. ,,Laryngograph’s speech  therapy of oral development of polish children with impaired hearing system”, [w:] „Journal of Medical Informatics & Technologies” vol. 6, Dept. of Electronics & Computer Systems University of Silesia, November 2003, s. C1-C12.

8. „Nasality Processor application for children examination with impaired hearing system”, [w:] „Journal of Medical Informatics & Technologies” vol. 8, Dept. of Computer Systems University of Silesia, October 2004, s. MM77-MM 82.

9. Electroglottographic assessment of the results of medical treatment of patients with vocal cords polyps”, [w:] „Journal of Medical Informatics & Technologies” vol. 14, Dept. of Electronics & Computer Systems University of Silesia, November 2007, współautor Steczko A.., Składzień J., udział 50%,  s.285 -291.

10.„Estimation of possibilities connected with usage of electroglotography method in speech analysis”, [w:] „Journal of Medical Informatics & Technologies” vol. 12, Computer Systems Dept. University of Silesia, October 2008, s. 217-222.

 

Comments are closed.