M.Trojańska

TROJAŃSKA MAŁGORZATA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: pedagogika
rok nadania 2004

tytuł rozprawy doktorskiej:  Kształtowanie systemu wartości uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w toku oddziaływań wychowawczych
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od  1991 roku na podstawie umowy o pracę,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

pedagogika specjalna (ćw.),

zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością (wykł./ćw.);

poradnictwo i aktywizacja zawodowa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (wykł./ćw.),

profilaktyka bezrobocia osób niepełnosprawnych (wykł.),

warsztat doradcy zawodowego (wykł./ćw.),

uczestnictwo w kulturze osób z niepełnosprawnością (wykł.),

animacja zabawy (wykł./ćw.),

wykład ogólnoinstytutowy,

seminarium dyplomowe, seminarium magisterskie

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy koncentruje się wokół szeroko pojętego wsparcia osób z niepełnosprawnością. Publikacje dotyczą zagadnień związanych z obszarem wychowania jednostek z niepełnosprawnością intelektualną oraz działań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.

  1. Przygotowanie do pracy osób z głębsza niepełnosprawnością intelektualną (współautor M. Kościółek) [w:] Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia wyzwania, red. T. Żółkowska, IN PLUS Oficyna, Szczecin 2005, str. 376- 380; ISBN 83-89402-38- 15.
  2. Kształtowanie systemu wartości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w toku oddziaływań wychowawczych [w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LVIII, 2005, red. U.M. Łebkowska, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2006, str. ISBN 007 9-3418
  3. Assistance to aurally – handicapped students at universites In Poland. An exemple of the Krakow universities [w:] For the full life 2008, red. Z. Telnerowa, Wydawnictwo Ostrawski Uniwersytet, Ostrawa 2008, str. 234-239, ISBN 978 80 7368 437 2
  4. The application of didactic aids in rehabilitation of profound mental retarded pupils,[w:] Special pedagogy within theoretical and practical dimension, red. T. Żółkowska, M. Wlazło, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2008, s.237-243, ISBN 978-83-751808-2-4
  5. Aktywność zawodowa absolwentów zasadniczej zawodowej szkoły specjalnej (współautor: M. Kościółek), [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. T. Żółkowska, M. Wlazło, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2008, str. 535-542, ISBN 978-83-751808-1-7
  6. Wychowanie oparte na wartościach drogą do samowychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną [w:] Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekka niepełnosprawnością intelektualną, red. K. Ćwirynkało, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2011, str. 56-68 , ISBN 978-83-89163-83-7,
  7. The model of working with a student with special educational needs at polish educational institutions [w:] Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012, Univerzita Komenského, Bratislava 2012, str. 167- 178; ISBN 978-80-89256-94-5
  8. Przestrzeń ekonomiczna [w:] Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, red. S. Olszewski, K. Parys, M. Trojańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, str. 189-221, ISBN 978-7271-717-7
  9. Przestrzeń fizyczna [w:] Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, red. S. Olszewski, K. Parys, M. Trojańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, str. 189-221, ISBN 978-7271-717-7
  10. Joint and Multiple Actions for Students with Disabilities on the Example of Universities in Krakow; Special education: learning, education and rehabilitation / Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska ZAPOL, Szczecin 2013, str. 93-100; ISNN 2082-8632, ISBN 978-83-64277-05-4

 

Comments are closed.