M.Sitarczyk

SITARCZYK MAJA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki: humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna: nauki o zarządzaniu rok nadania: 2005
tytuł rozprawy doktorskiej: Wybrane zagadnienia zarządzania własną karierą u osób z dysfunkcją wzroku

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniona  od 2005 r. na podstawie umowy o pracę,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Podstawy integracji sensorycznej (wykład + ćwiczenia),

Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku (wykład +ćwiczenia),

Strategie integracji sensorycznej (wykład +ćwiczenia),

Terapia osób z niepełnosprawnością wzroku,

Podstawy prawne i organizacyjne wczesnego wspomagania (wykład),

Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (wykład+ćwiczenia),

Seminarium magisterskie,

Projektowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wykład),

Wybrane formy terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wykład),

Tyflopedagogika (wykład+ćwiczenia)

Dorobek naukowy

Od 2000 do 2011 roku pracowała jako tyflopedagog w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie, w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (Koordynator). W latach 2002-2004 pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, później również prowadząc prywatną praktykę w obszarze kompleksowej diagnozy, poradnictwa i terapii osób z  specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz osobami utalentowanymi. Od 2005r. podjęła pracę w Instytucie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na stanowisku adiunkta.

Od 2011r. pełni nieprzerwanie funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.

Od 2013r. jest członkiem  Rady Katedry  w Instytucie Pedagogiki Specjalnej i Koordynatorem  Zespołu ds. Jakości Kształcenia z ramienia Instytutu.

Od 2015 r. – vice Dyrektor Centrum „Pro Futuro” Wsparcia osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zainteresowania naukowe: profilaktyka i terapia trudności i niepowodzeń w nauce; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku; diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej; diagnoza wg NBAS Neonatal Behavioral Assessment Scale, Johnson&Johnson; diagnoza i terapia z wykorzystaniem technik neuroobrazowania pracy mózgu (QEEG, Biofeedback)

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

  1. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Paedagogica (153), Z 4., Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015
  2. Wsparcie rodziny poprzez właściwe przygotowanie szkoły podstawowej ogólnodostępnej na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, 2014, Z. 3, s. 57-77
  3. Rozważania nad uwarunkowaniami jakości życia osób z dysfunkcją wzroku, [w:] Niepełnosprawność i Rehabilitacja, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, nr 3, 2013
  4. Wcześniaki i niemowlęta ze zdiagnozowanymi zaburzeniami w rozwoju i widzenia w systemie wczesnego wspomagania, [w:]    Krakowska Pedagogika Specjalna, (red.) J.Wyczesany, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010
  5. „Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku” [w:] Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (red.) M.Klaczak i P.Majewicz, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006
  6.  „Prezentacja metody Integracji Sensorycznej wg A. Jean Ayres w pracy z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi z zaburzeniami orientacji przestrzennej” ,Poradnik dla Rodziców i  Nauczycieli pracujących z dziećmi z dysfunkcją wzroku, wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004/2005
  7. „Myśli o samobójstwie a osiągnięcia i niepowodzenia w nauce”, Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 2000, nr 1, s.119 – 132
  8. „Zarządzanie organizacją w odniesieniu do zróżnicowanych systemów reprezentacji umysłowej jej członków w aspekcie Neurolingwistycznego Programowania (NLP), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziały Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2001, nr 3, s.117 – 129

 

Comments are closed.