J.Sikorski

SIKORSKI JACEKPosiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki, humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna: pedagogika,
rok nadania: 2011

tytuł rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania zasobu historycznej wiedzy pojęciowej gimnazjalistów  z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od 2004 na podstawie mianowania,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

-            Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia  –  A, B audytorium.

-            Seminarium dyplomowe.

-            Podstawy edukacji integracyjnej – audytorium, ćwiczenia praktyczne.

-            Metodyka pracy w klasach integracyjnych – audytorium.

-            Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – wykład, audytorium, ćwiczenia praktyczne.

-            Dydaktyka specjalna, wykład, audytorium.

Dorobek naukowy

Podejmowana przeze mnie problematyka badawcza dotyczy procesu edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zainteresowania badawcze obejmują takie obszary, jak: sytuacja społeczna uczniów niepełnosprawnych w warunkach kształcenia integracyjnego , wiedzy pojęciowej (historycznej wiedzy pojęciowej), metod nauczania, poziomu motywacji do nauki szkolnej, zainteresowań zawodowych zarówno uczniów pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także środowiska rodzinnego.

Wyniki pracy naukowej prezentowane są w postaci referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych, a także w postaci publikacji w czasopismach oraz monografiach.

Publikacje:

 1. Jacek Sikorski, „Pozycja społeczna dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej”,
  // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod redakcją naukową W. Pileckiej, K. Bidzińskiego, M. Pietrzkiewicz. Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, ISBN 978-83-7133-369-9, s. 491 – 496.
 2. Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski, „Pozycja socjometryczna uczniów w gimnazjalnej klasie integracyjnej”. //W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. Tom 8 2009, ISBN 978-83-7587-125-8, s. 113 – 119.
 3. Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski, „Świadomość przyszłego środowiska pracowniczego w opiniach uczniów gimnazjum integracyjnego”, // W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, pod redakcją naukową B. Witkowskiej,
  K. Bidzińskiego, P. Kurtki. Wydawnictwo Gens, Kielce 2010, ISBN 978-83-89005-96-0,
  s. 172 – 180.
 4. Jacek Sikorski „Historyczna wiedza pojęciowa uczniów klas III gimnazjum specjalnego”,
  // W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. Tom 13 2011, ISBN 978-83-7308-492-6, ISBN 978-83-7587-850-9, s. 47 – 54.
 5. Jacek Sikorski „Stan zdrowia jako wyznacznik jakości życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”, // W: Jakość życia osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja – Kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Tom 3 (07 – 09) 2013, PL ISSN 1642 – 1981, s. 122 – 135.
 6. Jacek Sikorski „Praca dydaktyczna nauczyciela historii na lekcjach kształtowania pojęć historycznych u uczniów klas III gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną”,
  // W: Praca na rzecz osób niepełnosprawnych pod red. S. Wrony i J. Rottermunda. Oficyna Wydawnicza „Humanitas” – WSH, Sosnowiec 2013, ISBN 978-83-61991-51-9, s. 67 – 74.
 7. Jacek Sikorski „Wybrane czynniki środowiska rodzinnego warunkujące przebieg edukacji szkolnej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXVI 2013, PL ISSN 0079-3418, s. 159 – 172.
 8. Jacek Sikorski „Zasób historycznej wiedzy pojęciowej uczniów gimnazjum
  z lekką niepełnosprawnością intelektualną”, // W: Dzisiejsza szkoła a specjalne potrzeby edukacyjne, Niepełnosprawność, Dyskursy pedagogiki specjalnej, Nr 14/2014, ISSN 2080-9476, s. 39-50.
 9. Jacek Sikorski, „Charakterystyka wybranych komponentów środowiska rodzinnego uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną” // W: Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, Tom 18 (1/2014), ISSN 2391-9973, s. 137-148.
 10. Jacek Sikorski „Poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna w procesie rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością”. 172 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Paedagogica IV, 2015, ISSN 2299-2103, s. 66-77.

 

Comments are closed.