K.Plutecka

PLUTECKA KATARZYNAPosiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor habilitowany, prof. UP, doktor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa- pedagogika
rok nadania 2004

tytuł rozprawy doktorskiej Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu w opiniach nauczycieli i uczniów z uszkodzonym słuchem

doktor habilitowany  nauk społecznych,
dyscyplina naukowa- pedagogika, rok nadania 2014

tytuł rozprawy habilitacyjnej Ojciec wobec osiągnięć edukacyjnych dziecka niesłyszącego

profesor nadzwyczajny UP-  dziedzina nauki pedagogika, rok nadania 2015

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od 1994  na podstawie umowy o pracę,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej- wykład, metodyka kształcenia uczniów niesłyszących i słabosłyszących- wykład, ćwiczenia audytoryjne,

projektowanie rewalidacji indywidualnej osób niesłyszących i słabosłyszących- wykład, ćwiczenia audytoryjne, konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno- edukacyjnych- wykład,

diagnoza środowiska rodzinnego i formy pomocy rodzinie- wykład, ćwiczenia audytoryjne.)

Dorobek naukowy

Mój dorobek naukowy od obrony dysertacji doktorskiej (2004) obejmuje ponad 50 prac opublikowanych: w recenzowanych czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie MNiSW (np. Audiofonologia, Człowiek- Niepełnosprawność- Społeczeństwo, Szkoła Specjalna, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Niepełnosprawność, Niepełnosprawność i Rehabilitacja), w seriach wydawniczych (np. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Pedagogika specjalna-koncepcje i rzeczywistość), w monografiach w języku angielskim (5 artykułów), w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w języku kongresowym (Schnecke). Zainteresowania badawcze dotyczą procesu kształcenia uczniów niesłyszących i słąbosłyszących, problematyki szeroko rozumianej komunikacji dzieci niesłyszących i słabosłyszących, a także funkcjonowania dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w środowisku rodzinnym. Efektem moich zainteresowań i badań naukowych są przede wszystkim monografie autorskie: Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu (2006); Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej (2010), współautor: A.Korzon, monografie redakcyjne w języku polskim (2) i w języku angielskim (1). Wyniki swoich zainteresowań naukowych prezentowałam na 30 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

  1. „Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedeutologicznych”. W:  Szkoła Specjalna. 2005. Nr 2, s.113-119
  2.  „Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu”. 2006. Kraków. Oficyna Wydawnicza IMPULS, ISBN 978-83-7308-575-6, ss.196
  3. „Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej” 2010. Kraków. ISBN 978-83-7587-499-0. Oficyna Wydawnicza IMPULS, współautor: A.Korzon, ss. 149
  4. „Ojciec wobec osiągnięć edukacyjnych dziecka niesłyszącego” 2013, ISBN 978-83-7271-795-5,  Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 234
  5. „Zasady projektowania zindywidualizowanego programu edukacji o charakterze edukacyjno- terapeutycznym dla uczniów z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi”. 2009. W: Oszustowicz B., Lechta V. (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością. Kraków. ISBN 978-83-7271-523-4. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 193-203
  6. „Przemiany dotyczące systemu kształcenia uczniów głuchych w Chinach” 2011. W: Człowiek- Niepełnosprawność-Społeczeństwo. Nr 13, s.153-160
  7.  „Rola ojca w rehabilitacji dziecka niesłyszącego z implantem ślimakowym” 2013. W: K. Ćwirynkało, C. Kosakowski, A. Żywanowska (red.), Horyzonty pedagogiczne. T.1, Kraków, ISBN 978-83-7850-152-7, Oficyna Wydawnicza IMPULS, s. 261-272
  8. „Ćwiczenia kształtujące sprawność językową niesłyszących uczniów” 2014. W: J.Wyczesany (red.), Dydaktyka specjalna, wybrane zagadnienia. ISBN 978-83-7744-085-8, Harmonia Universalis, s.249- 269
  9. „Jakość relacji między słyszącym dzieckiem a głuchymi rodzicami”, 2014. W: M.Cywińska (red.) Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty. ISBN 978-83-232-2799-1. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 87- 97
  10.  „Zmiany społeczne w polskiej surdopedagogice” 2015. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. Jakości życia osób niepełnosprawnych. Rok XV, nr 2, ISSN 1642-1981, s.3-15

 

Comments are closed.