K.Parys

PARYS KATARZYNAPosiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor habilitowany, prof.UP,  dziedzina nauki/sztuki nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika,
rok nadania 1999

tytuł rozprawy doktorskiej Edukacja ekologiczna jako czynnik dynamizujący psychospołeczny rozwój uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauki społeczne,
dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika, rok nadania. 2014

tytuł rozprawy habilitacyjnej .Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od .1991 r.  na podstawie. umowy o pracę,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Edukacja i trening twórczości (ćwiczenia),

Diagnoza pedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i jego rodziny (wykład i ćwiczenia),

Metody badań pedagogicznych (wykład i ćwiczenia),

Seminarium dyplomowe

Dorobek naukowy

W skład dorobku badawczego wchodzą 3 monografie (2 autorskie i 1 współautorska), 49 rozdziały w recenzowanych monografiach polskojęzycznych, 10 artykułów w czasopismach, 7 rozdziałów w monografiach obcojęzycznych. Całość dorobku badawczego koncentruje się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej jako nauki podstawowej, integrującej szczegółowe dziedziny wiedzy dotyczące osób z różnymi typami niepełnosprawności, a także jej subdyscypliny -  pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako nauki stosowanej. Wątki problemowe podejmowane w publikacjach przedstawiają się następująco:

 1. Ogólna pedagogika specjalna
  1. Zmiany w definiowaniu i zakresie działań pedagogiki specjalnej
  2. Szanse i możliwości przystosowania osób z niepełnosprawnością do wymogów współczesnego świata
  3. Kształcenie pedagogów specjalnych – modele, tendencje, wyzwania
  4. Integracja w kształceniu i funkcjonowaniu społecznym osób z niepełnosprawnością
 2. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
  1. Edukacja i wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
   w stopniu lekkim
  2. Kompetencje zawodowe osób z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  3. Kreatywność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Cechy charakteryzujące dorobek badawczy, to:

 • Konfrontacja zagadnień teoretycznych z obowiązującą rzeczywistością rehabilitacji i edukacji specjalnej.
 • Nie ograniczanie się do perspektywy „tu i teraz”, lecz próba spojrzenia w przyszłość przy uwzględnieniu osiągnięć przeszłości. Podstawą takiego działania jest przekonanie, że znajomość i krytyczne odnoszenie się do minionych i współczesnych dokonań pedagogiki specjalnej, pozwoli wykreować takie rozwiązania, które najlepiej będą sprzyjały normalizacji życia osób z niepełnosprawnością.
 • Wieloaspektowe rozważanie sytuacji osób niepełnosprawnych. Uwzględniane są zarówno uwarunkowania indywidualne, jak i środowiskowe. Analizy badawcze koncentrują się nie tylko na poszczególnych elementach składających się na szeroko rozumianą przestrzeń funkcjonowania osób niepełnosprawnych, ale uwzględniają również relacje zachodzące pomiędzy podmiotami tej przestrzeni.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

 1. Edukacja ekologiczna w systemie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2001, s. 305 , ISBN 83-88934-07-4
 2. Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych – przegląd materiałów pokonferencyjnych // W: Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. nauk. Z. Janiszewska – Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007, s. 233 – 278, ISBN 978-83-7308-770-5
 3. Osoby z diagnozą upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim – w kręgu pytań i odpowiedzi // W: Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością, pod red. D. Gorajewskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007, s. 11-23, ISBN 978-83-89681-34-8
 4. The need for creativity and the possibility of creative functioning of people with intellectual disability // In: Psychological and Social Problems of People with Disabilities, ed. Z. Janiszewska – Nieścioruk, UZ, Zielona Góra 2009, s. 89 – 104, ISBN 978-83-7481-267-2
 5. Zakres oddziaływań współczesnej pedagogiki specjalnej na tle dotychczasowych przemian // W: Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy, Nr 5, Gdańsk 2011, s. 22 – 50, ISSN 2080-9476
 6. Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością (współautorzy: S. Olszewski, M. Trojańska), Prace Monograficzne nr 612, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 271, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-717-7
 7. Kształcenie i zatrudnienie pedagogów specjalnych – wielowątkowość zagadnienia // W: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 61-84, ISBN 978–83-7850-071-1
 8. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 335, ISBN 978-83-7850-450-4
 9. Praca dyplomowa wobec zmian systemu kształcenia wyższego (współautor: S. Olszewski) // W: Pedagogika Szkoły Wyższej, nr 1, s. 11-31, ISSN 2083-4381
 10. Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań // W: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 29 – 56, ISBN 978-83-232-2865-3, ISSN 2300-391X

  

Comments are closed.