E.Lubińska-Kościółek

LUBIŃSKA-KOŚCIÓŁEK ELŻBIETA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, nauk humanistycznych dyscyplina naukowa: pedagogika .,
rok nadania 2007

tytuł rozprawy doktorskiej Stymulowanie wyobraźni dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przez kontakty ze sztuką

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniona  od 1 października 2008 roku  na podstawie mianowania

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Rehabilitacja osób ze złożoną niepełnosprawnością intelektualną – wykład;
Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – wykład;
Diagnoza funkcjonalna dziecka o zaburzonym rozwoju i projektowania indywidualnych programów terapii – wykład, ćwiczenia;
Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną – wykład;
Terapia osób ze złożoną niepełnosprawnością – wykład

Dorobek naukowy

15 publikacji (14 w języku polskim, 1 w języku angielskim), w tym współredakcja monografii w języku polskim oraz 14 pozycji stanowiących rozdziały w monografiach lub artykuły naukowe (1 z listy B);

Udział bierny i czynny w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym prowadzenie w języku angielskim warsztatu dla uczestników konferencji Montessori Europa (2009) oraz wystąpienie w języku angielskim na konferencji w Bratysławie (2010);

Współorganizowanie 2 konferencji: ogólnopolskiej konferencji warsztatowo – szkoleniowej (październik 2011),  międzynarodowej konferencji naukowej (październik 2015),   1 sympozjum naukowego (październik 2015)

Udział w tworzeniu Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii (centrum jest jednostką wydziałową o charakterze naukowo-badawczym działającą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego).

Pełnienie funkcji sekretarza czasopisma: AnnalesUniwersitatisPeadagogiceaCracoviensis. Studia Paedagogica.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

  1. Lubińska Kościółek E. (2008) Dziecko z zespołem Aarskoga- Scotta, [w:] D. Baczała, J. J. Błeszyński, M. Zaorska (red.), Osoba z niepełnosprawnością. Opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
  2. Lubińska Kościółek E. (2010) Percepcja sztuki wizualnej w procesie aktywności plastycznej uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, [w:] A. Stankowski (red.), Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej: praca zbiorowa, Verbum, Ružomberok
  3. Lubińska Kościółek E. (2010) Wybrane aspekty diagnozy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] J. Wyczesany, E. Dyduch (red.), Krakowska pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków (4 pkt)
  4. Lubińska Kościółek E.. Dyduch E. (2010)Models of specialist’ cooperation in the process of diagnosing a child with intellectualdisability, [w:] A. Vančová, D. Tarcsiová, S. Šuverová (red.), Trendy a novévýzvy v špecjálnejpedagogike : zborníkpríspevkov z III. medzinárodnejšpeciálnopedagogickejkonferenciekonanej v dňach 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave, IRIS, Bratysława
  5. Lubińska – Kościółek E. Plutecka K (2011), (red.) Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
  6. Lubińska – Kościółek E. (2011) Opinie pedagogów specjalnych na temat rehabilitacji dziecka z rzadkim zaburzeniami genetycznymi współistniejącymi z niepełnosprawnością intelektualną, Rocznik Komisji nauk pedagogicznych, T. 64, Kraków
  7. Lubińska – Kościółek (2011) Być „Innym” w świecie sztuki. Niepełnosprawni intelektualnie twórcy sztuki naiwnej, [w:] I, Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska- Jachnik (red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo WSP w Łodzi , Łódź
  8. Lubińska – Kościółek (2012) Diagnoza w procesie rehabilitacji i edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole: zadania członków zespołu diagnozującego [w:] P. Majewicz, A. Mikrut, (red.) Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji, Wydawnictwo naukowe UP, Kraków
  9. Lubińska- Kościółek E., Kościółek K. (2014) Dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych na zajęciach edukacyjno – terapeutycznych w szkole podstawowej i gimnazjum, [w:] J. Wyczesany (red.) Dydaktyka specjalna: wybrane zagadnienia, Harmonia Universalis, Gdańsk
  10. Lubińska- Kościółek (2015) Twórczość plastyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną jako forma komunikacji ze światem, AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis. Studia Paedagogica., z. 4

 

Comments are closed.