M.Kościółek

KOŚCIÓŁEK MARIA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika,
rok nadania 1998

tytuł rozprawy doktorskiej Kompetencje społeczne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od 1990 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

metodyka nauczania i wychowania osób z głębsza niepełnosprawnością intelektualną;

strategie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,

seminarium dyplomowe; seminarium magisterskie

Dorobek naukowy

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki rozwoju społecznego i kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie interesują mnie zagadnienia dotyczące poszczególnych wymiarów tych kompetencji jakimi są: umiejętności społecznych i funkcjonowanie społeczne, które wpływają na przystosowanie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualna do życia w społeczeństwie.

Druga grupa zagadnień z kręgu moich zainteresowań to problemy wychowania, edukacji oraz terapii osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, wiążą się one z przedmiotami prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych.

 Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

 1. Osoby niepełnosprawne intelektualnie a świat wartości, POLONIA SACRA nr16/60, WN PAT, Kraków 2005, ISSN 1428-5672, str.47-66
 2. Nagrody i kary w procesie wspierania rozwoju uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym, [w:] Dyskursy Pedagogiki Specjalnej t.5, Pomiędzy teoria a praktyką, red. Cz.Kosakowski, A.Krause, S.Przybyliński, WN Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, ISBN 83-7299-442-0, ISBN 978-83-7299-442-4, str.370-375
 3. Religijność osób głębiej upośledzonych umysłowo, [w:] Świat pełen znaczeń-kultura i niepełnosprawność, red. J.Baran, S.Olszewski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006, ISBN 83-7308-662-5, ISBN 978-83-7308-662-3, str.557-564
 4. Intencjonalne komunikowanie się dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną [w:] Konteksty pedagogiki specjalnej, red. T. Żółkowska, Szczecin 2007, ISNN 1897-1857, ISBN 978-83-60065-78-5, str.397-402
 5. Lęk rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, [w:] Dziecko
  a świat dorosłych, red. M. Duda, B. Gulla, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009, ISBN 978-83-7422-215-0, str. 75-81
 6. Oczekiwania rodziców wobec edukacji dzieci i młodzieży z głębszym upośledzeniem umysłowym, [w:] W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, T. Żółkowska, L. Konopska, Wyd. Print Group, Szczecin 2009, ISBN 978-83-60903-83-4 ISSN 1897-1857, s.289-293
 7. Syndroms of contemporary special educators, [w:] Disability – the contextuality of its meaning, ed. T Żółkowska, L. Konopska, Szczecin 2010, ISBN 978-83-60903-90-2, str.209­­-214
 8. Dotyk – przestrzeń spotkania z osobą głęboko upośledzoną umysłowo, [w:] Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis – Studia Paedagogica II, red. D.Wolska, A.Mikrut, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012, ISSN 1689-9903, s.269-273
 9. Kształtowanie somatognozji u dzieci z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, W:]  Zbornik z Medzinarodowej Vedeckiej Konferencje Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied, Uniwersytet im. A. Komeńskiego, Wydział Pedagogiczny, Bratysława-Słowacja, ISBN 978-80-89238-87-3 s.538-544
 10. Wizja własnej przyszłości u uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, red. D. Wolska, WN UP, Kraków 2014 , ISBN: 978-83-7271-883-9, s.224-230

 

  

Comments are closed.