R.Kijak

KIJAK REMIGIUSZ Posiadane stopnie i tytuły naukowe:doktor  habilitowany, dziedzina nauki/sztuki pedagogiki, dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika specjalna,
rok nadania 2009

tytuł rozprawy doktorskiej Styl wychowawczy rodziców a doświadczenia seksualne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony  od 2010 na podstawie mianowania,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Zaburzenia w zachowaniu osób z niepełnosprawnością wykład

Seminarium dyplomowe

Pedagogika seksualności osób z niepełnosprawnością wykład/audytoria

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną wykład/audytoria

Wykład ogólnouczelniany/wydziałowy w języku polskim (przedmiot do wyboru) „Wybrane zagadnienia seksualności człowieka” wykład

Promocja zdrowia – edukacja seksualna wykład/audytoria

Geragogika specjalna wykład

Przygotowanie do dorosłości osób z niepełnosprawnością wykład

Zatrudnienie na otwartym rynku pracy wykład

Dorobek naukowy

Problematyka publikacji dotyczy przede wszystkim pedagogiki specjalnej – pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie,

Zainteresowania naukowe to wybrane obszary społecznego funkcjonowania dorosłych i starszych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie zaś aspekty rozwoju psychoseksualnego. Badania skupiają się na edukacji i poradnictwie seksualnym osób niepełnosprawnych. dotyczą też rodzinnych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju seksualnego człowieka niepełnosprawnego.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

  1. Kijak R., (2010). Problematyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – prawidłowości rozwoju oraz kontekst społeczny (w:) B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtek (red.) Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych. Kielce: Wyd. UHP (s. 159 – 166)
  2. Kijak R., (2010). Tabu seksualne. Rodzice wobec seksualności własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, (94 – 102)
  3. Kijak R., (2010). Wiedza młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym o życiu seksualnym człowieka – wnioski z badań (w:) Żółkowska T., Konopska L. (red.), W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. US Szczecin, Wyd. Print Group, ss. 860,
  4. Kijak R., (2010). Family environment in the context of  sexual development of intellectually disabled people Żółkowska T., Konopska L. (Ed.) (2010). Disability – the contextuality of it’s meaning. US Szczecin, Wyd. Print Group, ss. 680.
  5. Kijak R., (2013). Praca zawodowa jako ważny aspekt podnoszący jakość życia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3
  6. Kijak R., (2013). Macierzyństwo i ojcostwo osób niepełnosprawnych intelektualnie Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3
  7. Kijak R., (2013). Instytucjonalne i systemowe uwarunkowania przemian wokół problematyki seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną od instytucji totalnej w kierunku supported living Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej nr 9
  8. Kijak R. (2013) Niepełnosprawność intelektualna między diagnozą a działaniem             Remigiusz Kijak            978-83-61638-92-6 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich               Warszawa
  9. Kijak R., Szarota Z. Starość miedzy diagnozą a działaniem 978-83-61638-66-7 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich   Warszawa
  10. Kijak R (2014) Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina PZWL Warszawa


 

Comments are closed.