G.Gunia

GUNIA GRAŻYNA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki  humanistyczne., dyscyplina naukowa/artystyczna…pedagogika.,
rok nadania    1992 rok.

tytuł rozprawy doktorskiej . „Proces adaptacji dzieci z wadą słuchu do warunków szkoły i internatu”.

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki  nauki humanistyczne,
dyscyplina naukowa/artystyczna pedagogika, rok nadania   2011 r.

tytuł rozprawy habilitacyjnej „Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu”.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od .1983. na podstawie aktu mianowania na czas określony,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Surdopedagogika w+ćw.

Pedagogika osób niesłyszących i słabosłyszących w+ćw.

Wybrane elementy metodyki pracy logopedycznej w+ćw.

Elementy metodyki pracy logopedycznej w+ ćw

Promocja zdrowia w+ćw

Promocja zdrowia (Edukacja zdrowotna) w+ćw.

Seminarium magisterskie ćw.

Dorobek naukowy

Surdopedagog, logopeda, nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W dociekaniach badawczych podejmuje głównie zagadnienia związane z pedagogiką specjalną, rewalidacją głuchych i niedosłyszących, logopedią oraz pedagogiką zdrowia,  promocją zdrowia oraz profilaktyką pedagogiczna. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia promocji zdrowia osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności oraz działania profilaktyczno-wspierające rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży. W 2003 roku odbyła staż naukowy w zakresie psychologii zdrowia i zaburzeń zachowania w  Zakładzie Psychologii Zdrowia i Zaburzeń Zachowania w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ściśle współpracowała z Prof. dr hab. B. Woynarowską z UW, w sprawie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej oraz przy opracowaniu bibliografii w obszarze edukacji zdrowotnej.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji.

Publikacje w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej

  1. Gunia G. Program prozdrowotnej opieki nad osobami z uszkodzonym narządem słuchu, który został opublikowany w „Problemach Studiów Nauczycielskich, Z. nr 17, /red./ H. Kosętka, J. Wyczesany, pod ogólnym tytułem: Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 1999.
  2. Gunia G. Edukacja zdrowotna w rehabilitacji młodzieży głuchej [w:] Health Strengthening Factors, Mechanisms and Health Stretegies (Potęgowanie zdrowia. Czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne) /red./ Ełła Bulicz. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2003. Recenzenci: prof. Jurij Bukow, prof. Mirosław Janiszewski, prof. Walentin Jazłowiecki, Prof. Edward Wilczewski, ISBN: 83-89511-01-0, s. 323-327.
  3. Gunia G. Problem wychowania zdrowotnego w edukacji specjalnej [w:] Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Seria: Dyskursy pedagogiki specjalnej. /red./ Cz. Kosakowski, A. Krauze. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004. Recenzent: J. Sowa. ISBN 83-7299-322-X, s. 229-234.
  4. Gunia G. Edukacja zdrowotna w szkole dla uczniów niesłyszących [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie /red./ W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtka. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005. Recenzent: prof. dr hab. W. Dykcik. ISBN 83-7133-264-5, s. 147-153.
  5. Gunia G. Edukacja zdrowotna w rehabilitacji dzieci ze schorzeniami górnych dróg oddechowych. Koncepcje i rzeczywistość [w:] Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania /red./ T. Żółkowska. Oficyna IN PLUS, Szczecin, 2005. Recenzenci: Prof. H. Łaś, prof. A. Maciarz. ISBN 83-89402-38-6, s. 236-239.
  6. Gunia G. Przygotowanie pedagogów specjalnych do realizacji promocji zdrowia w szkole [red.] Cz. Kosakowski, A. Krause, S. Przybyliński. Cykl: Dyskursy pedagogiki Specjalnej 5. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2006. Recenzent: prof. dr hab. Z. Palak  ISBN 83-7299-442-0, ISBN 978-83-7299-442-4, s. 183-188
  7. Gunia G. Perceiving health and health behaviours of pupils with intellectual disability. Special pedagogy within theoretical and practical dimension” ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. University of Szczecin. Publishing House ZAPOL, 2008. ISBN 978-83-751808-2-4, Reviewers of english papers Prof. dr hab. A. Korzon, s. 447-452.
  8. Gunia G. Wspólne czy swoiste problemy nauk medycznych i pedagogicznych w edukacji zdrowotnej? [w:] Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania – wspólna misja. Pamięci Profesora Jana Pańczyka. Wydawnictwo APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, 2009. Recenzent: prof. dr hab. M. Chodkowska. ISBN 978-83-89600-55-4, s. 50-62.
  9. Gunia G. Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu.  Prace Monograficzne nr 553. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2010. Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Syrek, prof. zw. dr hab. Czesław Kosakowski, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-590-6, 2, s. 274.
  10. Współredaktor wydawnictw cyklicznych: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. /redakcja naukowa/ G. Gunia, J. Baran. Tom 2.1 2013 rok, ISBN: 978-83-7850-289-0,  2014 r. Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, t. 3.1 /red. G. Gunia, D. Baraniewicz. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, Prace monograficzne 713, 2014 r.  ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-900-3

  

Comments are closed.