A.Gagat-Matuła

GAGAT-MATUŁA ANNAPosiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina     nauki społeczne, dyscyplina naukowa    pedagogika,
rok nadania 2015

tytuł rozprawy doktorskiej „Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniona  od 1.10.2015 roku   na podstawie umowy o pracę,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Praca z rodziną osoby niepełnosprawnej,
Podstawy integracji sensorycznej,
Wczesne wspomaganie rozwoju intelektualnego,
Metodyka kształcenia uczniów a niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Terapia behawioralna z metodyką
Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną,

Dorobek naukowy

Pedagog specjalny, statystyk, mediator rodzinny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta biofeedback, terapeuta Hallwick, terapeuta Weroniki Sherborne. Po ukończeniu studiów doktoranckich uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii (8. 07. 2015 r.)  nadano mi tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska pt. „Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym” została obroniona z wyróżnieniem pracy.

W okresie przed doktoratem opublikowałam 26  publikacji w czasopismach i monografiach punktowanych, w tym były publikacje w języku angielskim opublikowane w monografiach międzynarodowych (wydane między innymi w Venice, Bari, Lviv).  Uczestniczyłam w licznych konferencjach naukowych między innymi we Włoszech i Niemczech. Kierowałam trzema projektami badawczymi i dodatkowo byłam głównym wykonawcą w trzech projektach międzynarodowych. Otrzymałam w 2012 roku sypendium Prezydenta Miasta Lublin dla wybitnie zdolnych doktorantów, a także trzykrotnie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS  w Lublinie. Zainteresowania naukowe są zgodne ze zdobytym  wykształceniem i maja odzwierciedlenie w działalności naukowej i zajęciach prowadzonych ze studentami.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

1.  Functioning of a Temporarily Single Parent Family System Due to Migration from the Perspective of Adolescents with Cerebral Palsy W: International Science Index, Venice 2015, International Scholarly and Scientific Research & Innovation west.org. Venice 2015, ISSN: 1307-6892
2. Social Media and Human Capital – How Facebook Creates Social Capital? W: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society University of Bari Aldo Moro, Bar Italy 2015,  Published by ToKnowPress Bangkok • Celje • Lublin. ISSN 2232-3309; ISBN 978-961-6914-13-03.
3. The social support and the quality of life of young people temporarily orphaned because of their parent‟s migration W: Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, red.,R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński, Lwów-Olsztyn 2015, ISBN 978-617-7065-42-4
4. . Poczucie koherencji młodzieży z m.p.dz. doświadczającej migracji rodzica do monografii Diagnostyka i  metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, red. T. Bajkowskiego i in.,  Wydawnictwo Żak, Warszawa 2014.  ISBN 978-83-62015-87-0
5. Praktykowanie elementów wzorów kultury rodzimej przez migrantów do monografii Tvare Ludskeho Zivota. Vybrane Problemy. red., W. Kądziołki, Ruzomberok 2015. ISBN 978-80-5610214-5
5. Tradycje i zwyczaje w rodzinach migracyjnych w monografii: СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, red.,R. Kordonski,O. Yaremchuk, Львов 2015, ISSN2409-6466 BИПУCK 2(14)
6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych ojców dzieci głęboko upośledzonych umysłowo W: „Wychowanie na co dzień”,  nr 9 (240) 2013, s. 20-24.
7. Radzenia sobie ze stresem rodzin transnarodowych w percepcji młodzieży         W: Duchowa polifonia Europy  red. S. Terepishchyi, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa, Kijów 2014.  ISBN 978-966-660-974-1
8. Rozwijanie kluczowych kompetencji u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim W: Rozwój Kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy” Z. B. Gaś, Lublin 2012, wydawnictwo WSEII. ISBN 978-83-62074-709.
9. Poczucie koherencji ojców dzieci z zespołem downa”[w:]Ojcostwo powołanie czy zadanie? red., J. Zimny, Stalowa Wola 2013, Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-63835-12-5,

  

Comments are closed.