A.Czyż

CZYŻ ANNA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki nauk humanistycznych., dyscyplina naukowa/artystyczna  pedagogika,
rok nadania 2011
Tytuł rozprawy doktorskiej Urządzenia wspomagające słyszenie a poczucie jakości życia ich użytkowników

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od 30.10.2014r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Terapia osób z niepełnosprawnością słuchu,  wykład, audytoryjne, praktyczne

Podstawy audiologii, audytoryjne, praktyczne

System wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykład, audytoryjne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wykład

Projektowanie programów WWR, wykład

Wybrane formy terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykład

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej – surdopedagogika, audytoryjne

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, audytoryjne

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu,  wykład

Dorobek naukowy

Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół biopsychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzonym narządem, alternatywnych sposobów komunikacji, wpływu protezowania na jakość komunikacji osób niesłyszących i słabosłyszących oraz idei inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Osobną dziedzinę zainteresowań stanowi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

We wskazanych obszarach student otrzymuje wiedzę z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, potrafi adekwatnie ocenić potrzeby osób obejmowanych procesem terapii oraz zaprojektować i wprowadzić w życie określone procedury diagnostyczne i rehabilitacyjne. Kształtowana jest postawa empatyczna, wrażliwa oraz otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych, a w szczególności małych dzieci.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji

  1. Czyż, Współpraca rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu ze specjalnymi poradniami w procesie rewalidacji na przykładzie John Tracy Clinic i The Hannen Centre. „Nasze Forum”, Fundacja Wydawnicza JM, ISSN 1642-1132, Zielona Góra 2008 r. nr 3/4, s. 96-101.
  2. Czyż, Environmental factors of damage to the hearing organ. |w:| Disability – the contextuality of its meaning, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-60903-90-2, Szczecin 2010, s.71-78.
  3. Czyż, M. Rzepa, Appareils qui soutiennent le processus de la perception auditive et le milieu scolaire. “Sciences, éducation, cultures, traditions. Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles”, S.É.C.T. Association Internationale des Sciences, Éducation, Culture, Traditions, ISSN 2235-2007, Fribourg –Suisse 2012, nr 3, s. 111 – 124.
  4. Czyż, Możliwości poprawy percepcji słuchowej u osób z jednostronną głuchotą, „Niepełnosprawność półrocznik naukowy. Tyflosurdopedagogiczne konteksty edukacji i rehabilitacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2080 – 9476, Gdańsk 2012, nr 7, s. 166 – 176.
  5. Czyż, Problemy komunikacyjne osób z postlingwalnym uszkodzeniem słuchu a możliwości doboru aparatów słuchowych, „Niepełnosprawność – półrocznik naukowy. Tyflosurdopedagogiczne konteksty edukacji i rehabilitacji” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2080 – 9476, Gdańsk 2012, nr 7, s. 124 – 132.
  6. Czyż, Przydatność testów walidacyjnych w ocenach rezultatów protezowania osób z głębokim ubytkiem słuchu |w:| Tendencje i konteksty edukacyjno- rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna. red. A. Stankowski, Wydawnictwo Verbum, ISBN 978-80-8084-939-9, Ružomberok 2012, s. 171-199.
  7. Czyż, Poczucie jakości życia osób z uszkodzonym narządem słuchu w kontekście psychospołecznych wskaźników |w:| Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością, red. B. Grochmal – Bach, M. Alberska, A. Grzebinoga, Wydawnictwo  WAM, ISBN 978-83-7614-128-2, 978-83-7767-874-9, Kraków 2012, s. 225- 303.
  8. Czyż, Osoby z uszkodzonym narządem słuchu w kontekście badań nad jakością życia. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ISSN 1642-1891, Warszawa 2013, nr 1, s. 70 – 85.
  9. Czyż, Idea edukacji włączającej w opinii pedagogów, |w:| Segregacja – integracja – inkluzja, red. B. Grochmal – Bach, A. Czyż, A. Skoczek, Wydawnictwo WAM, ISBN 978-83-7614-170-1, 978-83-277-0095-7, Kraków 2013, s. 35-57.
  10. Czyż, Oczekiwania versus (vs.) rzeczywistość – waluacja satysfakcji życiowej osób z uszkodzonym narządem słuchu, Niepełnosprawność i Rehabilitacja. Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, ISSN 1642-1891, Warszawa 2015, nr 1, s.117  -133.

Comments are closed.