A.Czyż

CZYŻ  ANNA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe/Degrees and academic titles:

Doktor n. humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 2011
Doctor of Philosophy in Pedagogy, University of Lower Silesia in Wroclaw, 2011 Wroclaw, Poland

Data i forma zatrudnienia w Uczelni/Date and form of employment at the University:

30.10.2014r. na podstawie umowy o pracę
30/10/2014 contract of employment

Prowadzone zajęcia dydaktyczne/Conducted lectures:

Wykład, audytorium, praktyczne

Techniczne środki korekcji wad słuchu
Podstawy audiologii
System wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Projektowanie programów WWR
Wybrane formy terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej – surdopedagogika
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu

 

Lecture, auditorium, practical

Technical supporting of hearinglosspeople
Basics of audiology
System of early support of child development
Early support of child development
Designing early furtherance of development programs
Selected forms of therapy support of child development
Selected issues of special education
Augmentative and alternative methods of communication
Rehabilitation of people with hearing dysfunctions

 

Dorobek naukowy/Academic achievements:

Adiunkt, audiofonolog: logopeda, protetyk słuchu. Surdopedagog, psycholog

Beneficjentka programów wymiany kadry akademickiej: Uniwersytet Karola w Pradze (2015, 2016), Uniwersytet w Barcelonie (2017). Delegatka międzynarodowych konferencji między innymi w Bułgarii, Łotwie, Tajlandii, Australii. Autorka ponad 50 artykułów naukowych publikowanych w polskich oraz międzynarodowych periodykach. Członek Komisji ds. Innowacyjności Uniwersytetu |Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, sekretarz Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów wsparcia rozwoju osób niepełnosprawnych, funkcjonowania biopsychospołecznego osób niesłyszących i słabosłyszących, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Ważną część pracy badawczej zajmuje tematyka inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wczesnej interwencji terapeutycznej.

 

Adjunct professor, audiophonologist: speech therapist, hearing care professional.  Surdopedagogue, psychologist

The beneficiary of staff exchange programs Charles University in Prague(2015, 2016), University of Barcelona in Spain (2017). Delegate of the conference i.a in Bulgaria, Latvia, Thailand, Australia. Author of over 50 scientific articles published in Polish and international journals. A member of the Committee for Innovationat the Pedagogical University of Krakow, secretary of the scientific journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica.

Research interests are concentrated around the problem of development supporting of disabled people, biopsychosocial functioning of persons with hearing impaired especially for alternative and augmentative forms communication. An important part of the scientific work is devoted to subject of social inclusion of disabled people and early intervention for children with developmental problems.

 

Wykaz ostatnich wybranych publikacji/ Recent, selected publications:

Czyż, A. (2016). Educational and Social Inclusion of Handicapped Children. Polish Experiences, In: Ogunleye, J. (Ed.) Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World. Law and Education: Legislation and Inclusive Education, Child Protection & Human Rights Education, BCES Conference Books, 14, 1, 303-310.

Czyż, A.(2016). Ocena działania protez słuchowych jako zasobów fizycznych osób z dysfunkcją narządu słuchu, w drodze ku lepszej jakości życia, In: Golonka-Legut, J., Wąsiński, A.&Wójcik, W., Doświadczanie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w perspektywie jednostki i rodziny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, 125 – 140.

Czyż, A. &Plutecka, K. (2016). Professor Aniela Korzon (Ikony polskiej pedagogiki specjalnej – Profesor zw. dr hab. Aniela Ludwika Korzon). AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis Studia Paedagogica, 6, 62- 70.

Czyż, A. &Plutecka, K.(2016). Procedura przedoperacyjna u pacjentów kwalifikowanych do wszczepienia implantu słuchowego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3,135-144.

Czyż, A. (2016). Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych – studium przypadku. Logopedia Silesiana, 5, 289 -302.

Czyż, A. (2016). Modern prostheticsolutions to increase the development-communicationcapabilities of people with hearing impedimenta (Nowoczesność w protetyce słuchu a możliwość wykorzystania szansy na poprawę percepcji słuchowej przez pacjentów). AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis Studia Paedagogica,7,73-79.

Czyż, A. &Plutecka, K. (2016). The Perception of the Acoustic Signals by Implanted Patiens with Sensorineural Deafness. PolishJournal of Social Science, 9,1,83-98.

Czyż, A. (2016). Egzogenne czynniki wpływające na adaptację i funkcjonowanie dziecka z wadą słuchu w warunkach szkolnych, In: Jakoniuk – Diallo A. (Ed.) Dziecko z Wadą Słuchu u Progu Szkoły. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 105- 119.

Czyż, A. & Dyduch, E. (2017). Relaxation Techniques in Supporting Development. Shanla’s Method (Techniki relaksacyjne we wsparciu rozwoju. Metoda Shantala). In: Gunia, G., Ochman, A.&Trojańska, M., Theory and practice of prophylactic  and supporting. The development of persons with disabilitiestowardstradition and innovation (Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno – wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością wobec tradycji i innowacji). Pedagogical University Press, s.75-87

Czyż, A. (2017). Sense of Self-efficacy and Styles of CopingStress of Young Special NeedsTeachers, Society. Integration. Education, 3, 29-39, doi.org/10.17770/sie2017vol3.2265

Czyż, A. (2017). Early Support Development of Children with Disorders of the Biopsychosocial Functioning in Poland, In: Niemczyk, E. (Ed.) Current business and economics driven discourse and education: perspectives from around the world, BCES Conference Books, 15, 209-216.

Czyż, A.(2017). The Status of Deaf People in Model of Open Education in The 21 th Century (Miejsce osób tożsamowościowo Głuchych w modelu otwartej edukacji XXI wieku), ElementaryEducation in Theory and Practice; Multiculturalism as a Model of Open Education (Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Wielokulturowość jako model edukacji otwartej),12,2,44, 13-24.  DOI . 10.14632/eetp.2017.12.44.13

Czyż, A. & Gałuszka, I.(2017). Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie małopolskim, In: Ocetkiewicz, I. (Ed.), Szkoła – Jako Organizacja Ucząca się? Perspektywa Ewaluacji Zewnętrznej, Pedagogical University Press, 84-143.

Czyż, A. (2017). The Emotional Intelligence of Junior Teachers of Serial education (Inteligencjaemocjonalnamłodychpedagogówspecjalnych). PolishJournal of ContinuingEducation (Edukacja Ustawiczna Dorosłych), 2,97,63-70.

 

 

 

Comments are closed.