A.Buczek

BUCZEK AGNIESZKA
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauki/sztuki : Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
(według aktualnej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych : dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – pedagogika)
rok nadania :  2007
tytuł rozprawy doktorskiej  : Uwarunkowania efektów nauczania informatyki w gimnazjum specjalnym

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od : od 1 X 1998 – asystent, od 1 III 2008 – adiunkt

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykład ogólnoinstytutowy, Wykład ogólnouczelniany

Projektowanie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – wykład

Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej – ćw. aud.

Praca z dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością – wykład, ćw. aud.

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością – wykład, ćw. aud.

Pedagogika specjalna – wykład

Projektowanie własnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej – wykład

Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Dorobek naukowy

Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie kształcenia specjalnego oraz integracyjnego. Sytuacja psychospołeczna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej. Wpływ działań integracyjnych na kształtowanie się postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji.

  1. Idea integracji w nowych strukturach edukacyjnych – szanse i zagrożenia, (w:)  Dylematy Pedagogiki Specjalnej, red. A. Rakowska, J. Baran, WNAP  Kraków 2000, s.66 – 73, ISBN 83 – 7271 – 68 – 6
  2. Francuski model integracji osób niepełnosprawnych, ( w:)  Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich, red. J. Wyczesany, Z. Gajdzica, Uniw. Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003, s. 60 – 64, ISBN 83 – 88410 – 15 – 6
  3. Słowenia, droga do integracji. (w:) Edukacja i wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich, red. J. Wyczesany, Z. Gajdzica, Wydaw. Impuls, Kraków 2005, s. 257 – 264, ISBN 83 – 7308 – 559 – 9
  4. Dziecko i komputer – o plusach mówimy, a czy pamiętamy o  zagrożeniach ?,(w :) Świat pełen zdarzeń – kultura i niepełnosprawność, red. J. Baran, S. Olszewski, Wydaw. Impuls, Kraków 2006, s. 743 – 748, ISBN 83 – 7308 – 662 – 5, ISBN 978 – 83 – 7308 – 662 – 3
  5. Dominujące rodzaje inteligencji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną a efekty nauczania technologii informacyjnej w gimnazjum specjalnym, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LIX-LX, 2006-2007, Wydaw. PAN, Kraków 2007, s. 71 – 82, ISSN 0079-3418
  6. Efekty nauczania technologii informacyjnej uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną, (w:) Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Tom 8,  Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, red. Z. Gajdzica, Wydaw. Impuls, Kraków 2009, s.139 – 143, ISBN 978 – 83 – 7308 – 492 – 6, ISBN 978 – 83 – 7587 – 125 – 8
  7. Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach integracyjnych i specjalnych, (w:) Integracja edukacyjna, oczekiwania i rzeczywistość, red. M.Klaczak, Wydaw. Naukowe UP, Kraków 2010, s.158 – 163, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-622-4
  8. Pojęcie i terminologia niepełnosprawności umysłowej, (w:) Krakowska pedagogika specjalna, red.J.Wyczesany, Wydaw. Naukowe UP, Kraków 2010, s.141 – 153, ISBN 978-83-7271-624-8
  9. Hierarchy of values and attitudes of high-school youth towards the disabled, [w:] Trendy a nové  výzvy  v  špeciálnej  pedagogike, red. A. Vančová, D. Tarcsiová, S. Šuverová, Wydaw. IRIS,  Bratislava  2010, s. 28 – 33, ISBN  978-80-89238-36-1
  10. Aktywizacja ucznia niepełnosprawnego w procesie nabywania umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, (w:) Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji, red. Majewicz P., Mikrut A., Wydaw. Naukowe UP, Kraków 2012, ISBN 978-83-7271-679-8,  ISSN 0239-6025

Comments are closed.