E.Brzdęk

BRZDĘK EWA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

Doktor nauk humanistycznych,      dyscyplina naukowa:  językoznawstwo, specjalność – lingwistyka edukacyjna
rok nadania:   2011

tytuł rozprawy doktorskiej:  Konstrukcje orzeczenia modalnego w wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym. Ujęcie lingwoedukacyjne

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniona  od 1.10.2012 na stanowisku adiunkta, na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

-   Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – wykład i ćwiczenia;
-   Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w pracy z małym dzieckiem – wykład;
-   Emisja i higiena głosu – ćwiczenia;
-    Metody pracy logopedycznej

Dorobek naukowy

Praktyczny dorobek naukowy z:

1) pedagogiki specjalnej, w szczególności z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej;

2) lingwistyki edukacyjnej (w tym logopedii) w zakresie zagadnień dotyczących umiejętności konwersacyjnych.

Głównymi obszarami badań są:   – mowa, jej zaburzenia oraz jakość głosu zarówno u osób z niepełnosprawnością, jak i u osób sprawnych;   – efektywność i poziom sprawności sytuacyjnej i pragmatycznej języka oraz zastępczego bądź wspomagającego systemu porozumiewania się dotyczące m. in. umiejętności konwersacyjnych;   – jakość i skuteczność prowadzenia rozmów osób niemówiących posługujących się w komunikacji pomocami wysokiej technologii.

  Wykaz 10 najważniejszych publikacji:

  1. Ewa Brzdęk, Wspomagająca rola zabawy w rozwoju komunikowania się dzieci niesłyszących, w: Język, kultura, nauczanie i wychowanie, red. J. Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004, s. 375-383, ISBN 83-7338-139-2.
  2. Ewa Brzdęk, Komunikacja alternatywna i wspomagająca – zagadnienia wybrane, w: Tradycje, osiągnięcia, perspektywy pedagogiki specjalnej w kontekście zmian edukacyjnych, red. G. Gunia, K. Plutecka, J. Wyczesany, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 92-98, ISBN 978-83-7271-450-3.
  3. Ewa Brzdęk, Dialog w sytuacjach zabawy jako czynnik stymulujący rozwój dzieci przedszkolnych, w: Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego, red. E. Dąbrowa, D. Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008, s. 89 – 96, ISBN 978-83-7204-719-9.
  4. Ewa Brzdęk, Strategie przygotowawcze do wprowadzania systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej w ramach terapii pedagogicznej i logopedycznej, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością, red. B. Oszustowicz, V. Lechta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 60 – 70, ISBN 978-83-7271-523-4.
  5. Ewa Brzdęk, Umiejętności konwersacyjne – rola pytań w porozumiewaniu się dzieci za pomocą systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Zarys teoretycznych podstaw do badań, w: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, red. J. Baran, T. Cierpiałowska, A. Mikrut, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 82 – 88, ISSN 978-83-7271-647-7.
  6. Ewa Brzdęk, Jakość życia osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi, w: Niepełnosprawność i rehabilitacja. Jakość życia osób z niepełnosprawnością, nr 3, red. R. Kijak, Warszawa 2013, s. 15 – 26, ISSN 1642-1981.
  7. Ewa Brzdęk, Konstrukcje modalne z czasownikiem chcieć i formą bezosobową chcieć się w wypowiedziach dzieci przedszkolnych, w: Socjolingwistyka nr 27, Kraków 2013, s. 119 – 138, ISSN 0208-6808.
  8. Ewa Brzdęk, Transakcyjny wymiar komunikacji. Umiejętnośc rozmowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi – fundamentalną wartością życia rodziny, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogca III, Rodzina dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacjnymi w przestrzeni społecznej, red. J. Zielińska, K. Plutecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 23-35, ISSN 2299-2103.
  9. Ewa Brzdęk, Maja Sitarczyk (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogca IV: Interdyscyplinarne ujęcie procesu wspierania osób ze specjalnymi potrzebami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, ISSN 2299-2103.

10. Ewa Brzdęk, Jolanta Zielińska, The application of laryngograph in research of quality of speech signal:the electroglottography method,  w: Recent researches in electrical and computer engineering : proceedings of the 14th International Conference on Instrumentation, Measurement, Circuits and Systems (IMCAS’15) : proceedings of the 3rd International Conference on Acoustics, Speech and Audio Processing (ASAP’15), Salerno, Italy June 27-29,2015,ed.ValeriMladenov,Salerno:WSEASPress,s.30-35.

Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel akademicki stanowi minimum kadrowe:

 

dla: Instytutu Pedagogiki Specjalnej, kierunek: Pedagogika specjalna, studia I i II stopnia,

 

Comments are closed.