A.Bombińska-Domżał

BOMBIŃSKA-DOMŻAŁ ANNA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor,
dziedzina nauki/sztuki: pedagogika,
dyscyplina naukowa/artystyczna: pedagogika specjalna
rok nadania 2010
tytuł rozprawy doktorskiej : „Uwarunkowania współpracy pedagoga specjalnego i nauczyciela przedmiotu w kształceniu integracyjnym”

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniony/a  od 2009r. od 2010 na podstawie umowy o mianowanie,
wymiar czasu pracy: etat,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1.Terapia behawioralna z metodyką, wykład,  ćwiczenia audytoryjne

2. Podstawy edukacji integracyjnej, ćwiczenia praktyczne

3. Diagnoza funkcjonalna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykład, ćwiczenia audytoryjne

4. Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną wykład, ćwiczenia audytoryjne

5. Diagnoza funkcjonalna dziecka o zaburzonym rozwoju i projektowanie indywidualnych programów terapii, wykład

5. Metodyka pracy w klasach integracyjnych, ćwiczenia praktyczne

6. Rehabilitacja osób ze złożoną niepełnosprawnością, wykład

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy dr Anny Bombińskiej-Domżał obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej.
W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się rola nauczyciela pedagogiki specjalnej w integracyjnym
i włączającym systemie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, diagnoza oraz specjalne metody edukacji
i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (głównie z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym).

Publikacje:

 1. Bombińska-Domżał Anna, (2014) Współpraca pedagoga specjalnego i nauczyciela przedmiotu w procesie terapii i edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kształceniu integracyjnym, W: Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia, Red. Joanna Kossewska, Wydawnictwo JAK,  s. 171-190, ISBN 978-83-64506-07-9
 2. Bombińska-Domżał Anna, (2013), Wpływ rozumienia pojęć opisujących niepełnosprawność na jakość życia uczniów w kształceniu integracyjnym, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 3, s. 39-50
 3. Bombińska-Domżał Anna (2012),  Diagnoza funkcjonalna ucznia z niepełnosprawnością w szkole masowej i integracyjnej, [W:] Tendencje i konteksty edukacyjno-rewalidacyjne. Wykładania teoretyczna i empiryczna. Tom II. Pod red. A. Stankowski, wyd. Verbum, Ruzomberok, s. 66-76, ISBN 978-80-8084-939-9
 4. Bombińska-Domżał Anna (2012), Komunikacja wspomagająca i alternatywna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, w: Niepełnosprawność intelektualna- etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, red.  Bobińska K., Pietras T., Gałecki P.,  Łódź 2012, wyd. Continuo, s. 486-506,  ISBN 978-83-62182-20-6
 5. Bombińska-Domżał Anna, (2014),  Deontologiczny wymiar dorobku Marii Grzegorzewskiej w perspektywie  tworzenia społeczno-wychowawczego klimatu szkoły przez współczesnych nauczycieli kształcenia ntegracyjnego, W: Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej. Red. Ewa Dyduch, Adam Mikrut, Jolanta Zielińska, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 101-109, ISBN 978-83-721-875-4
 6. Bombińska-Domżał Anna, (2010), Relacje pomiędzy pedagogiką specjalną i ogólną
  w kształceniu integracyjnym – ambiwalencja czy harmonia?
  , „Niepełnosprawność” tom nr 3, s. 126 – 132
 7. Bombińska-Domżał Anna (2010), Zobacz, co mówię: osoby korzystające z alternatywnej
  i wspomagającej komunikacji w rodzinie, szkole i społeczeństwie
  , (w:) Krakowska pedagogika specjalna / pod red. J. Wyczesany, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP
 8. Bombińska-Domżał Anna (2012), Realizacja działań edukacyjnych przez  pedagoga specjalnego i nauczyciela przedmiotu w klasie integracyjnej, [W:] Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w szkole różnych obszarach jego edukacji. Pod red.  A. Mikrut, P. Majewicz, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 52-83,  ISBN978-83-7271-679-8
 9. Bombińska-Domżał Anna (2012), Przygotowanie nauczycieli  do nauczania w zróżnicowanym pod względem możliwości i potrzeb zespole klasowym, [W:] Kształcenie nauczycieli: modele,  tendencje, wyzwania wielokulturowej rzeczywistości. Pod red. Żmijewska E., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 160-175,  ISBN 978-83-7271-712-2
 10. Bombińska-Domżał Anna, Bolon Beata, Guzik Joanna, Smyczek Alina (2006); Twoje znaki, moje słowa
  i zabawa już gotowa – program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej (AAC)
  , Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków , ISBN: 83-912671-8-0
 11. Bombińska-Domżał Anna (2015), Włączanie uczniów z Zespołem Aspergera w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych  – rzeczywistość i nowe rozwiązania, Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 5, s. 15-17

 

Comments are closed.