asystent osoby niepełnosprawnej

WIEDZA PREDYSPOZYCJE
 • Z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, organizacji pracy w środowisku lokalnym, opieki nad chorym
 • O możliwościach rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych
 • O potencjale i ograniczeniach rozwojowych osób niepełnosprawnych
 • Z zakresu nowych technologii, przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz wspomagających komunikowanie się i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną alternatywnych metod komunikacji
 • Wysoki poziom empatii i tolerancji wobec odmienności
 • Otwartość na ludzi oraz nowe doświadczenia
 • Szeroko pojęta kreatywność
 • I musisz być po prostu FAJNY :)
RYNEK PRACY  UMIEJĘTNOŚCI
 • Urzędy administracji państwowej, instytucje i stowarzyszenia, związki działające na rzecz osób niepełnosprawnych (PZN, PZG, i inne)
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej

Comments are closed.