Terapia zajęciowa osób głębiej i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

WIEDZA PREDYSPOZYCJE
 • Z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, organizacji pracy w środowisku lokalnym, opieki nad chorym
 • O możliwościach rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych
 • O potencjale i ograniczeniach rozwojowych osób niepełnosprawnych
 • Z zakresu nowych technologii, przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, wspomagających komunikowanie się i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną alternatywnych metod komunikacji
 • Wysoki poziom empatii i tolerancji wobec odmienności
 • Otwartość na ludzi oraz nowe doświadczenia
 • Szeroko pojęta kreatywność
 • I musisz być po prostu FAJNY :)
RYNEK PRACY  UMIEJĘTNOŚCI
 • Szkoły specjalne dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (podstawowe ), ośrodki szkolno – wychowawcze i rewalidacyjno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze
 • Przedszkola specjalne
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • Internaty, świetlice terapeutyczne
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej

Comments are closed.