oligofrenopedagogika

WIEDZA PREDYSPOZYCJE
 • Z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii – przede wszystkim rozwojowej i klinicznej, psychopatologii oraz podstaw anatomii i fizjologii układu nerwowego człowieka
 • O potencjale i ograniczeniach rozwojowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu
 • O możliwościach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych
 • Z zakresu nowych technologii, przedsiębiorczości, prawa i wspomagających komunikowanie się i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną alternatywnych metod komunikacji
 • Otwartość na ludzi oraz nowe doświadczenia, umiejętność współpracy
 • Wysoki poziom empatii i tolerancji wobec odmienności
 • Szeroko pojęta kreatywność
 • I musisz być po prostu FAJNY :)
RYNEK PRACY  UMIEJĘTNOŚCI
 • Szkoły specjalne dla dzieci z lekką oraz głębszą niepełnosprawnością intelektualną, ośrodki szkolno – wychowawcze i rewalidacyjno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze
 • Przedszkola specjalne
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • Internaty, świetlice terapeutyczne
 • Szkoły i klasy integracyjne
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej
 • Ośrodki wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w procesie wychowawczo – dydaktycznym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja procesu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I poziomie kształcenia
 • Prowadzenia obserwacji i diagnozowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Programowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych
 • Prowadzenia grupy wychowawczej
 • Samokształcenia w zakresie doskonalenia warsztatu pracy pedagogiczno – terapeutycznej

Comments are closed.